Banner  
   Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  
  Main Menu
เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติผู้ก่อตั้ง
ครูฝึก
นักเรียนของสถาบัน
กิจกรรมของสถาบัน
แผนที่
ห้องสมุดความรู้
ปฏิทินกิจกรรม
ลิงค์
หลักสูตรเทนนิส
 

ครูฝึก

   ศักดิ์อนันต์ เหล่าเขตกิจ(ครูนันต์)     ผู้ฝึกสอน (ITF Coach Level II)
       
   ป.กศ.สูง     สาขาพลศึกษา  วิทยาลัยพลศึกษา  จ. ลำปาง  
   ปริญญาตรี     วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)  วิทยาลัยพลศึกษา  จ. ลำปาง  
       
   การอบรม     2542 - อบรมผู้ฝึกสอนเทนนิสระดับชาติ, การกีฬาแห่งประเทศไทย  
        2546 - Weight Training Workshop, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
        2547 - ITF Coaches Course Level II, ประเทศมาเลเซีย  
        2549 - ITF Tutor Course Level I, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี  
       
------------------------------
   ชานินทร์ ทัสสโร(ครูจุ๊บ)     ผู้ฝึกสอน (ITF Coach Level II)  
    การอบรม     2547 - RPT Professional, กรุงเทพฯ  
        2548 - Australian Open Workshop, กรุงเทพฯ  
       
       
       
------------------------------
   เกียรติศักดิ์ พลอยขำ(ครูกุ้ง)     ผู้ฝึกสอน(ITF Coach Level I)
   ป.กศ.สูง     สาขาพลศึกษา  วิทยาลัยพลศึกษา  จ. สุพรรณ  
   ปริญญาตรี     พลศึกษา โครงการสมทบ ม. เกษตรฯ กับวิทยาลัยพลศึกษา  จ. อ่างทอง  
   ปริญญาโท     วิทยาศาสตร์การกีฬา, ม. เกษตร  
       
   การอบรม     -    
       
       
------------------------------
   ไพศาล ตงลิ้ม(ครูป๋อ)     ผู้ฝึกสอน
   การอบรม     -
       
       
------------------------------
   วรสันต์ ชืนชีพ(ครูวิน)     ผู้ฝึกสอน
   การอบรม     -
       
       
------------------------------
   กุ้ง วุฒิสมบัติเจริญ (ครูกุ้ง)     ผู้ฝึกสอน
   การอบรม   -
       
   
------------------------------
   เศรษฐา มูลวณิชย์ (ครูตั้ม)     ผู้ฝึกสอน  (ITF Coach Level I)
   การอบรม   1988 - USPTA Coaching Course  
       
   

 

ติดต่อเรา
© 2000-2015 Pyramid Tennis Academy