Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  
  Main Menu
เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติผู้ก่อตั้ง
โค้ช & ผู้ฝึกสอน
นักเรียนของสถาบัน
กิจกรรมของสถาบัน
แผนที่
Tennis 10s
ห้องสมุดความรู้
ปฏิทินกิจกรรม
ลิงค์
หลักสูตรเทนนิส
 

เกี่ยวกับสถาบัน

Pyramid Tennis Academy - Fun, Thinking & Development

สถาบันสอนเทนนิสของคนไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2542

เพื่อให้เป็นสถาบันสอนเทนนิสของคนไทยที่มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
มีคุณภาพระดับ World Class ที่สอนด้วยหลักสูตรและเทคนิคถูกต้องทันสมัย
มีหลักสูตรการสอนอย่างเป็นระบบ

การสอนทุกขั้นตอนได้ถูกออกแบบตามแนวทางของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF)
ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอาชีพ

เป็นสถาบันที่จะช่วยพัฒนามาตาฐานวงการเทนนิสไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ
โดยเน้นการสอนแบบกลุ่ม (Group Lesson) เพื่อให้เด็กสนุกสนาน รักการแข่งขัน
มีน้ำใจนักกีฬา และรู้จักอยู่ร่วมกันในสังคม

 

ติดต่อเรา
© 2000-2015 Pyramid Tennis Academy