หลักสูตรสอนเทนนิสของ Pyramid Tennis Academy (PTA)  ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับเยาวชนไทย โดยหลักสูตรจะครอบคลุมตั้งแต่การวางพื้นฐานในระดับเบื้องต้น (Beginner)  ไปจนถึงการฝึกเทคนิคชั้นสูงสำหรับระดับแข่งขัน (Advanced)  ทุกหลักสูตรมีวิธีการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเล่นเทนนิสได้อย่างรวด เร็วและต่อเนื่อง

Fun and Thinking เป็นแนวทางการสอนของ PTA ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการสอนแบบกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการฝึก เป็นการปลูกฝังให้เด็กรักการเล่นกีฬา  นอกจากนี้ Athletic First, Winning Second เป็นหลักการที่ Academy ใช้สอนเยาวชนให้เป็นคนที่มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จัการให้อภัย

วัตถุประสงค์ (Objectives) ของทุกหลักสูตรของ Pyramid Tennis Academy มี 4 ประการคือ
1. Social Objectives
2. Physiological Objectives
3. Tennis Skill Objectives
4. Tennis Game Objectives

 

เป็นหลักสูตรที่วางพื้นฐานทักษะการเล่นเทนนิสที่ทันสมัยและถูกต้อง ด้วยวิธีการสนุกสนาน และมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้ผู้เรียน สามารถพัฒนาต่อเนื่องไปจนสามารถทำการแข่งขันในระดับต่างๆได้

รูปแบบการสอน
1.  แบ่งเป็นระดับสีต่างๆ เพื่อทำให้การสอนและการติดตามผลมีคุณภาพ
     สีแดง - ฝึกและพัฒนา Hand-eyes Coordination, เรียนรู้ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นที่      สำคัญของการเล่นเทนนิส เช่น ท่าเตรียม, จุดกระทบบอล, ทางเดินของไม้และการบังคับ      บอล
     สีแสด - พัฒนา Hand-eyes Coordination, เรียนรู้เกียวกับจังหวะเท้าและการ      เคลื่อนที่เข้าหาบอล, พัฒนาวงสวิงในการตี Forehand และ Backhand, ฝึกการ      เสิร์ฟและการตีลูกวอลเล่ย์, ฝึกการเล่นเกมส์และการนับแต้ม
     สีเหลือง - ฝึกฝน Hand-eyes Coordination ที่ซับซ้อนขึ้น, ฝึก rally ท้ายคอร์ท      และความแน่นอน (Consistency), ฝึกบังคับบอลให้ไปยังเป้าหมายที่ต้องการ, เรียนรู้      เกี่ยวกับ 5 Ball Control, การยืมคุมคอร์ท, เตรียมเข้าแข่งขันพัฒนาฝีมือของลอน      เทนนิสสมาคมฯ
     สีเขียว - ฝึกหัดตั้งเป้าหมายในการตี, พัฒนาการเล่นเกมส์ในรูปแบบต่างๆ, พัฒนาการ      ตัดสินใจและการเลือกตีลูกที่เหมาะสม (Shot Selection)
     สีนํ้าเงิน  สีคราม และ สีม่วง - ฝึกเทคนิคขั้นสูงเพื่อเข้าแข่งขันในระดับชาติหรือ      ระดับอาชีพ มีการวางแผนการแข่งขันและโปรแกรม Weight Training

2.  เป็นการสอนแบบกลุ่ม (Group Lesson) กลุ่มละประมาณ 6-8 คนต่อครู 1 คน เพื่อให้      เด็กสนุกสนานในการฝึกและเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม

3.  ใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะ

4.  ใช้ Video เพื่อช่วยวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้ฝึก

คุณสมบัติของผู้เรียน
1.  ชาย/หญิง ที่มีอายุระหว่าง 6 - 16 ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตราย      ต่อการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา

2.  มีความสนใจจริงในการฝึก

3.  สามารถเข้ารับการฝึกได้ตามวัน - เวลาที่กำหนดโดยตลอด

สถานที่
-    บางกอกสปอร์ตเซ็นเตอร์ ซ.พานิชอนันต์ ถ.สุขุมวิท 71 โทร. 3910563-4, 3929008
-    ศูนย์กีฬาโรงแรมรามาการ์เด้นท์, ถ.วิภาวดี โทร. 5610022 ต่อ Sport Complex

-    ปัญญาอินทราสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ถ.รามอินทรา โทร. 01-4809948

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนทำงาน สอนด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว สามารถเล่นเพื่อการออกกำลังกายในหมู่คณะได้อย่างสนุกสนาน ทักษะที่ได้รับในหลักสูตรนี้สามารถพัฒนาต่อเนื่องจนถึงการแข่งขันในระดับสโมสรได้

รูปแบบการสอน
1.  เป็นหลักสูตร 20 ชั่วโมง (เรียน 10 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมง)

2.  เป็นการสอนแบบกลุ่ม (Group Lesson) กลุ่มละประมาณ 6-8 คนต่อครู 1 คน เพื่อให้      ผ่อนคลายและสนุกสนาน

3.  เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเล่นเกมส์ได้โดยเร็ว โดยเฉพาะรูปแบบ      การเล่นคู่

4.  ใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะ

5.  ใช้ Video เพื่อช่วยวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียน

คุณสมบัติของผู้เรียน
1.  ชาย/หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปหรือกลุ่มคนทำงาน สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรค      ประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา

2.  มีความสนใจจริงในการฝึก

3.  สามารถเข้ารับการฝึกได้ตามวัน - เวลาที่กำหนดโดยตลอด

สถานที่
-    บางกอกสปอร์ตเซ็นเตอร์ ซ.พานิชอนันต์ ถ.สุขุมวิท 71 โทร. 3910563-4, 3929008

เป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเล่นเทนนิส โดยมีเป้าหมายที่จะแนะนำเทคนิค ที่ถูกต้องให้และสามารถนำไปปรับปรุงได้ด้วยตนเองหลังจากจบหลักสูตร

รูปแบบการสอน
1.  เป็นการสอนแบบกลุ่ม ขนาดของกลุ่ม ได้ตั้งแต่กลุ่มละ 4 คน จนถึงกลุ่มละ 20 คน

2.  ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความสะดวกของกลุ่มที่เข้ารับการอบรม (ตั้งแต่ 2 ชม. - 15 ชม.)

3.  สามารถจัดหลักสูตรให้ได้ตามความต้องการของผู้เรียน

คุณสมบัติของผู้เรียน
1.  ชาย/หญิง ที่มีพื้นฐานการเล่นเทนนิส ที่ต้องการปรับปรุงเทคนิคต่างๆให้ถูกต้อง

2.  ตั้งแต่อายุ 8 ปี ถึงบุคคลทำงาน

สถานที่
-    บางกอกสปอร์ตเซ็นเตอร์ ซ.พานิชอนันต์ ถ.สุขุมวิท 71 โทร. 3910563-4, 3929008
-    สามารถไปจัดได้ตามสถานที่ที่กำหนด